امروز, پنج‌شنبه, 31 خرداد 1403
دوره ها
ویژه ورزشکاران حرفه ای دارای رکورد (آقایان)
ویژه ورزشکاران حرفه ای دارای رکورد (آقایان)

مربی ها:
ظرفیت: 18
ظرفیت باقی مانده: 15
قیمت: 500,000 تومان

مشاهده
ویژه ورزشکاران حرفه ای دارای رکورد (بانوان)
ویژه ورزشکاران حرفه ای دارای رکورد (بانوان)

مربی ها:
ظرفیت: 18
ظرفیت باقی مانده: 12
قیمت: 500,000 تومان

مشاهده
آموزش خصوصی تیراندازی (آقایان)
آموزش خصوصی تیراندازی (آقایان)

مربی ها:
ظرفیت: 5
ظرفیت باقی مانده: 3
قیمت: 900,000 تومان

مشاهده
آموزش عمومی تیراندازی (آقایان)
آموزش عمومی تیراندازی (آقایان)

مربی ها:
ظرفیت: 12
ظرفیت باقی مانده: 10
قیمت: 700,000 تومان

مشاهده
آموزش خصوصی تیراندازی (بانوان)
آموزش خصوصی تیراندازی (بانوان)

مربی ها:
ظرفیت: 5
ظرفیت باقی مانده: 3
قیمت: 900,000 تومان

مشاهده
آموزش عمومی تیراندازی (بانوان)
آموزش عمومی تیراندازی (بانوان)

مربی ها:
ظرفیت: 12
ظرفیت باقی مانده: 4
قیمت: 700,000 تومان

مشاهده
کارگاه آموزشی تنظیم و تعمیر سلاح‌های بادی
کارگاه آموزشی تنظیم و تعمیر سلاح‌های بادی

مربی ها:
ظرفیت: 23
ظرفیت باقی مانده: 0
قیمت: 715,000 تومان

مشاهده
برگزاری دوره آموزشی عملی مربیگری درجه ۲ (تفنگ و تپانچه خفیف)
برگزاری دوره آموزشی عملی مربیگری درجه ۲ (تفنگ و تپانچه...

مربی ها:
ظرفیت: 20
ظرفیت باقی مانده: 6
قیمت: 805,000 تومان

مشاهده
برگزاری دوره آموزشی عملی مربیگری درجه ۳
برگزاری دوره آموزشی عملی مربیگری درجه ۳

مربی ها:
ظرفیت: 30
ظرفیت باقی مانده: 2
قیمت: 315,000 تومان

مشاهده